Żydowo k. Gniezna, Polska

Polityka RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Quadro Hyżak sp.j., z siedzibą biura: ul. Jana Pawła II 8a, 62-241 Żydowo

Quadro Hyżak sp.j. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z firmą Quadro Hyżak sp.j. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO)
 • realizacji umowy zawartej z firmą Quadro Hyżak sp.j. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie Quadro Hyżak sp.j. wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność firmy Quadro Hyżak sp.j.
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
 • spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez firmę Quadro Hyżak sp.j., w trakcie wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez firmę Quadro Hyżak sp.j. po wygaśnięciu umowy i w razie odstąpienia od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • administracji wewnętrznej firmy Quadro Hyżak sp.j., w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie, Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z firmą Quadro Hyżak sp.j., a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem przez firmę Quadro Hyżak sp.j. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega firma Quadro Hyżak sp.j. Dane dla celu marketingowego dane są podawane dobrowolnie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Firma Quadro Hyżak sp.j. powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: quadro.ad@wp.pl

Klauzula informacyjna firmy Quadro Sp. z o.o. sp.k.

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pana/Pani danych osobowych w firmie Quadro Sp. z o.o. sp.k.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/Pani, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Panu/Pani prawach, a także o sposobie w jaki może Pan/Pani je egzekwować.

W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pan/Pani o konkretny produkt lub usługę.

1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu spersonalizowanych produktów i usług.

Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Pana/Pani, w tym:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego i paszportu, narodowość, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie);
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
 • sytuacja rodzinna (np. stan cywilny, liczba dzieci);
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy, status podatkowy);
 • informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. poziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa pracodawcy, wynagrodzenie);
 • dane bankowe, finansowe i transakcyjne (np. dane rachunku bankowego);
 • dane dotyczące Pana/Pana zwyczajów i preferencji:
 • - dane dotyczące korzystania przez Pana/Panią z naszych produktów i usług;

  - dane dotyczące Pana/Pani interakcji z nami: nasze strony internetowe, nasze strony w mediach społecznościowych, spotkanie, rozmowa, czat, e-mail, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna.

Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Dane dotyczące Pana/Pana, które wykorzystujemy mogą być bezpośrednio przekazane przez Pana/Panią lub uzyskane z poniższych źródeł w celu weryfikacji lub wzbogacenia naszych baz danych:

 • publikacje/bazy danych udostępniane przez oficjalne organy (np. dziennik urzędowy);
 • nasi klienci korporacyjni lub usługodawcy;
 • strony internetowe/portale mediów społecznościowych zawierające informacje podane przez Pana/Panią (np. Pana/Pani własna strona internetowa lub media społecznościowe) oraz bazy danych udostępniane publicznie przez osoby trzecie.

2. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM POŚREDNIE GROMADZENIE

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy, moglibyśmy posiadać lub posiadaliśmy bezpośrednie stosunki, takich jak potencjalni klienci.

Z niektórych przyczyn możemy również gromadzić informacje dotyczące Pana/Pani, podczas gdy nie ma Pan/Pani bezpośrednich stosunków z nami. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Pana/Pani pracodawca przekazuje nam informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani dane kontaktowe są przekazywane przez jednego z naszych klientów, jeżeli jest Pan/Pani na przykład:

 • członkiem rodziny;
 • przedstawicielem prawnym (pełnomocnictwo);
 • beneficjentem rzeczywistym;
 • kontrahentem klientów (np. w razie ogłoszenia upadłości);
 • udziałowcem spółki;
 • przedstawicielem podmiotu prawnego (który może być klientem lub dostawcą);
 • pracownikiem usługodawcy i partnera handlowego.

3. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

a. Aby spełnić spoczywające na nas wymogi prawne i regulacyjne wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy.

b. Aby wykonać umowę zawartą z Panem/Panią lub podjąć pewne kroki na Pana/Pani prośbę przed zawarciem umowy.

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu zawarcia i wykonania naszych umów, w tym w celu:

 • przekazywania Panu/Pani informacji dotyczących naszych produktów i usług;
 • udzielania Panu/Pani pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania;
 • dokonania oceny, czy możemy zaoferować Panu/Pani produkt lub usługę i na jakich warunkach; oraz dostarczania produktów lub usług naszym klientom biznesowym, których Pan/Pani jest pracownikiem lub klientem.

c. Aby zaspokoić nasze uzasadnione interesy Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu wdrażania i rozwijania naszych produktów lub usług, ulepszania naszego zarządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, w tym w celu:

 • udokumentowania zrealizowanych usług;
 • zapobiegania nadużyciom;
 • szkolenia naszych pracowników;
 • personalizacji naszej oferty dla Pana/Pani oraz oferty innych podmiotów Centrum Filar poprzez:

  - poprawę jakości naszych produktów lub usług;

  - reklamowanie produktów lub usług, które odpowiadają Pana/Pani sytuacji i naszemu profilowi. Powyższe cele można osiągnąć poprzez:

  • segmentację naszych potencjalnych i istniejących klientów;
  • analizowanie Pana/Pani zwyczajów i preferencji w różnych kanałach (wizyty w naszej siedzibie, e-maile lub wiadomości, odwiedzanie naszej strony internetowej itp.);
  • porównywanie produktów lub usług, które już Pan/Pani posiada lub z których Pan/Pani korzysta z innymi posiadanymi przez nas danymi, oraz;
  • monitorowanie realizowanych projektów w celu identyfikacji tych, które odbiegają od zwyczajowych norm.

Pana/Pani dane mogą zostać zagregowane w formie zanonimizowanych statystyk, które mogą być oferowane profesjonalnym klientom, aby pomóc im w rozwoju działalności. W takim przypadku, Pana/Pani dane osobowe nie zostaną nigdy ujawnione, a odbiorcy zanonimizowanych statystyk nie będą mogli ustalić Pana/Pani tożsamości.

d. Aby uszanować Pani/Pani decyzję w przypadku, gdy prosiliśmy o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie konkretnych danych. W niektórych przypadkach musimy zwrócić się do Pana/Pani o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, na przykład:

 • gdy powyższe cele prowadzą do automatycznego podejmowania decyzji, które wywołuje skutki prawne lub które ma istotny wpływ na Pana/Panią. W tym przypadku poinformujemy Pana/Panią osobno o logice związanej z takim przetwarzaniem, a także o jego znaczeniu i przewidywanych skutkach;
 • jeżeli będziemy musieli przeprowadzić dalsze przetwarzanie w innych celach niż wymienione w ust. 3 powyżej, poinformujemy Pana/Panią oraz w razie potrzeby wystąpimy o Pana/Pani zgodę.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu;
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowy lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG

W przypadku transgranicznego przekazywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

7. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych;
 • prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.
 • prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie;
 • prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo na poniższy adres.

Adres do kontaktu: Quadro Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą biura: ul. Jana Pawła II 8a, 62-241 Żydowo

Adres e-mail: quadro.ad@wp.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

8. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŚLEDZIĆ ZMIANY WPROWADZANE DO NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego Powiadomienia online. Będziemy informować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji.

9. JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszego Powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: e-mail quadro.ad@wp.pl który rozpatrzy Pana/Pani zapytanie.

© 2020 QUADRO HYŻAK sp. k. ALL RIGHTS RESERVED